O združení

Tlačiť

Myšlienka združiť športové kluby Petržalky nie je nová, len sa až teraz zrealizovala. Združenie Športových Klubov Petržalky, o.z. vzniklo z iniciatívy bývalých aktívnych športovcov pôsobiacich v športových kluboch Petržalky, ktorým záleží na kvalitnejšom športovom vyžití detí  aj dospelých v našej mestskej časti Bratislava Petržalka. Ja osobne, ale aj niektorí moji kolegovia  v Združení sú zanietení bývalí športovci. Športu, konkrétne futbalu sa venujem od roku 1965.  Tento šport sa stal neodmysliteľnou súčasťou môjho života. Z tohto dôvodu som  s priateľmi od športu založil Združenie Športových Klubov Petržalky, o.z.. Snahou Združenia je postupne združiť športové kluby  v Petržalke pod jednu strechu , aby sa im dostalo väčšej podpory pri realizácií ich plánov do budúcna formou propagácie klubov v masovokomunikačných prostriedkoch, realizácií investičných akcií, skvalitnenia tréningového procesu a uskutočňovaním rôznych seminárov. Symbolom združenia je v logu časť erbu , symbolizujúca územnú oblasť , ktorú Združenie chce zastrešovať. Jedná sa o mestskú časť Bratislava Petržalka. Starosta Mestskej časti Petržalka prejavil Združeniu dôveru a dal súhlas, aby Združenie mohlo používať časť erbu Petržalky vo svojom logu. Autorom grafického návrhu loga a návrhu internetovej stránky sú Ing. Vladislav Čapček, Ing. Martin Masár a reklamná agentúra Obrázok, s.r.o.

Vízia
Poskytovať  bohaté športové využitie občanom mestskej časti Bratislava Petržalka

Cieľ
Zabezpečiť podmienky pre skvalitnenie športovania a propagáciu športu v Petržalke

Priority:

 1. Sprístupniť šport pre všetkých obyvateľov
 2. Zlepšiť výkony vrcholových športovcov
 3. Obnoviť stav športovísk a doplniť chýbajúce
 4. Zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom športu

Úlohy:

 1. Skvalitnenie športovej činnosti
 • Zistiť skutkový stav športovísk v Petržalke
 • Zlepšenie propagácie športu na školách a v médiách
 • Zvýšenie finančných prostriedkov na podporu športu
 • Zvýšenie počtu organizovaných športových podujatí
 • Zabezpečenie podpory športových programov zo strany MČ, VÚC, Magistrátu hl. Ba
 • Zabezpečenie seminárov a školení v spolupráci s vyššími štruktúrami športu
 1. Výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich športových zariadení
 • Rekonštruovať staré športové ihriská v Petržalke
 • Výstavba volejbalovej , basketbalovej a futsalovej  haly
 • Zabezpečiť dostatok plôch pre športové vyžitie obyvateľov Petržalky

Finančné zdroje:
Dotácie z Ministerstva školstva SR, VÚC, Magistrát, MČ, súkromných sponzorov, štrukturálnych fondov  a rodičov

Ing. Vladislav Čapček, predseda ZŠKP, o. z.