Zákony a predpisy

Tlačiť

Legislatíva

Legislatíva v oblasti športu zahrňuje platné zákony a všeobecne záväzné právne predpisy, pripravované zákony a všeobecne záväzné právne predpisy, medzinárodné dohovory Rady Európy a dokumenty  Európskej únie a medzinárodné dokumenty UNESCO.

Dokumenty:

 • Vyhláška MŠ SR 542 z 25. novembra 2008 o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a pri nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca
 • Zákon NR SR č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška  MŠ SR 444  z 27. októbra 2008  o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky
 • Zákon 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 273/1996 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení zákona NR SR č. 240/1994 Z.z.
 • Zákon NR SR č. 226/1994 Z.z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a SOV
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch. (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí a najmä na futbalových zápasoch č. 295/1993 Z.z)
 • Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe – UNESCO (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Dohovoru proti dopingu č.262/1993 Z.z. a Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Medzinárodného dohovoru proti dopingu č.347/2007 Z.z.
 • Nariadenie vlády SR č.321/1991 Zb., ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám
 • Organizačný poriadok školských športových súťaží.
icon Úplné znenie zákona 28/2009 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[ 66 kB ]
icon Vyhláška 444/2008 o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe SR
[ 87 kB ]
icon Zákon 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[ 97 kB ]
icon Vyhláška 542 Ministerstva školstva SR z 25. novembra 2008 o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a pri nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca
[ 52 kB ]
icon Zákon 273/1996 Z.z. (ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1994 Z.z.)
[ 32 kB ]
icon Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov schválený: 27.marca 1990
[ 38 kB ]
icon Dohovor 295/1993 Z.z. (Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch) Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
[ 42 kB ]
icon Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, schválený: 2. júla 1997
[ 54 kB ]
icon Dohovor 347/2007 Z.z. (UNESCO Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe)
[ 450 kB ]
icon Zákon NR SR č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[ 67 kB ]

Zoznam právnych predpisov a literatúry

 • Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon NR SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov)
 • zák. SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 40/1964 Zb. v znení neskorších prepisov Občiansky zákonník
 • zák. NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
 • zák.č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č.300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zák. NR SR č. 482/2002 Z.z. Ochrana osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 513/1991 Zb. v znení neskorších prepisov Obchodný zákonník
 • zák. NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
 • zák. NR SR č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zák. NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
 • zák. NR SR č. 418/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona NR SR č. 48/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zák. NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • zák. NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • zák. NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
 • zák. NR SR č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Odporúčame stránky právnych predpisov:
Elektronická zbierka zákonov          www.zbierka.sk , www.zakon.sk
Ekonomické a právne informácie     www.epi.sk