Informácia o činnosti ZŠKP, o.z.

Tlačiť

Vážení športoví priatelia,
radi by sme  Vás informovali o našej činnosti za krátke obdobie existencie Združenia - od registrácie 14. mája 2009:

  • ZŠKP, o.z.  sa podieľalo organizačne , ale aj finančne na viacerých športových podujatiach. Jedným z nich bol pretek Zimná liga v parkúre, kde sa konali štyri kvalifikačné preteky a finále, ktoré organizoval klub IPICCO DUNAJ, ktorý je členom Združenia.
  • ZŠKP, o.z. ďalej pomohlo zaobstarať formou reklamy kompletné reprezentačné oblečenie pre členov výpravy stolných tenistov veteránov z klubu EDUCO Petržalka, ktorý je taktiež v našom Združení a zúčastnili sa majstrovstiev sveta v Číne.
  • ZŠKP, o.z. zabezpečilo na Dni Petržalky  v spolupráci s naším členom - klubom AMQ a mestskou časťou Bratislava – Petržalka, sprievodnú akciu DAKAR V PETRŽALKE, kde boli hostia pp. Jaroslav Katriňák , slovenský motocyklový majster sveta a Ramon Malovec, slovenský reprezentant na športových štvorkolkách.
  • ZŠKP, o.z. sa tiež podieľalo na spoluorganizovaní  medzinárodných pretekov osemveslíc DEVÍN – BRATISLAVA a  presvedčilo pána primátora o prevzatie záštity nad týmito pretekmi vrátane finančnej podpory pre tieto preteky a zabezpečili sme sponzora, ktorý poskytol športové oblečenie pretekárom osemveslíc.
  • ZŠKP, o.z. sa ešte podieľa na organizovaní viacerých menších podujatiach, ktoré prebiehajú a budú prebiehať na základných a stredných školách MČ BA Petržalka v školskom roku 2010 – 2011.
  • ZŠKP, o.z.  je nápomocné pre svojich členov aj v otázkach poradenských  a to odborno - technických napr. pri plánovaných možných výstavbách športových areálov a objektov.
  • ZŠKP, o.z. spolupracuje s našimi klubmi pri riešení a presadzovaní návrhov v oblasti telesnej kultúry a športu vo vzťahu k orgánom územnej samosprávy  a štátnej správy.
  • ZŠKP, o.z. nemá zamestnancov, pomáhame naším športovým klubom na báze dobrovoľnosti vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu.

V Bratislave 15.10.2010

Ing. Vladislav Čapček
predseda ZŠKP, o.z.

Rozhovor pre Petržalské Noviny,

pýtal sa Milan Valko

Občianske združenie (ZŠKP, o.z.) vzniklo na základe myšlienky viacerých bývalých aktívnych športovcov zjednotiť športové kluby, ale i jednotlivcov na území najväčšej mestskej časti Bratislavy – Petržalky.

1. Kedy vzniklo Združenie Športových Klubov Petržalky a aké je jeho poslanie?

Združenie Športových Klubov Petržalky, o.z., vzniklo zaregistrovaním 14.5.2009 na MV SR. Poslaním združenia je vytváranie materiálno-technických, ekonomických a organizačných podmienok na podporu, rozvoj a uskutočňovanie záujmovej činnosti v oblasti telesnej kultúry a športu. ZŠKP, o.z. podporuje rozvoj športových aktivít občanov, so zameraním na jednotlivé športové odvetvia sústredené v Združení. Organizuje domáce a medzinárodné súťaže a športové podujatia, zúčastňuje sa súťaží organizovaných inými združeniami. Poskytuje odborno-poradenské služby, súvisiace so športom. Na území svojho pôsobenia vyvíja aktivity v presadzovaní investičných zámerov pri výstavbe športovísk. Je nápomocné  pri riešení a presadzovaní návrhov v oblasti telesnej kultúry a športu vo vzťahu k orgánom územnej samosprávy a štátnej správy. Zastupuje práva svojich členov voči ostatným subjektom, spolupracuje so subjektmi, ktoré reprezentujú športové záujmy s orgánmi štátnej správy. V súlade so špecifickými znalosťami podporuje výuku, výcvik a kurzy v športových odvetviach sústredených v Združení, pri ktorých je možnosť výberu talentovaných jedincov. Sústreďuje sa predovšetkým na výchovu mládeže s perspektívou začleniť do športového procesu čo najviac mladých ľudí.  Získava prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory svojho poslania. Vytvára a vstupuje ako člen, spoločník a pod. do iných právnických osôb za účelom podpory svojej činnosti.

2. O koľko klubov  sa staráte a ako im pomáhate dostať sa na kvalitatívne vyššiu úroveň?

Členov  ZŠKP, o.z. tvoria ako jednotlivci tak aj  kolektívy  medzi , ktoré patria tieto  športové kluby: Miestny športový klub Iskra Petržalka,  Športový klub polície Bratislava; CLUB IPPICO - DUNAJ, o.z.; Slovenský veslársky klub; Stolnotenisový oddiel Educo Petržalka; AMQ KLUB, o.z. a prihlášku odovzdal aj  Lady Team Bratislava. Aby sa kluby dostali na kvalitatívne vyššiu úroveň je v prvom rade potrebné zlepšiť podmienky pre fungovanie klubu. Ide hlavne o sociálno-technické zázemie, tréningové plochy a plochy na zápasy. Väčšina klubov združených v Združení Športových Klubov Petržalky, o.z., ale  takéto zázemie nemá. Členovia Združenia sa snažia cez svoje kontakty a hlavne skúsenosti v oblasti verejnej správy (ako bývaíi zamestnanci, poslanci ),zabezpečiť pre naše kluby  prenájmy plôch  na športovanie, podporiť finančnými príspevkami organizovanie rôznych športových podujatí , alebo zastupovaním klubu združenom v našom ZŠKP, o.z. pri rokovaniach s VÚC BSK, Magistrátom hl. mesta Bratislavy, MČ Bratislava Petržalka , investormi, prípadne developermi  a pod.

3. V čom spočíva pomoc vášho Združenia týmto klubom?             

Dovoľte mi , aby som vymenoval aspoň zopár aktivít...         
ZŠKP, o.z.  sa podieľa každoročne organizačne , ale aj finančne na viacerých športových podujatiach. Jedným z nich bol pretek Zimná liga v parkúre , kde sa konali štyri kvalifikačné preteky a finále, ktoré organizoval klub IPICCO DUNAJ, ktorý je členom Združenia.  
ZŠKP, o.z. sa tiež  podieľalo na spoluorganizovaní  medzinárodných pretekov osemveslíc DEVÍN – BRATISLAVA,. Podujatie tiež podporilo aj hl. m. SR Bratislava. 
Združenie  finančne prispelo Basketbalovému oddielu  MŠK Iskra Petržalka na nový ročník  1. basketbalovej ligy účasťou na turnaji v Uherskom Brode .
Naše združenie sa ešte podieľa na spolupráci viacerých menších podujatií, ktoré prebiehajú a budú prebiehať na základných a stredných školách MČ BA Petržalka. Napr. ako bol 0. ročník novoročného turnaja v halovom futbale žiačok základných  škôl, kde sme spolupracovali s Lady Teamom Bratislava a organizátorom CVČ Gessayova a ZŠ Gessayova
Tiež sme pomohli zaobstarať formou reklamy kompletné reprezentačné oblečenie pre členov výpravy stolných tenistov veteránov z klubu EDUCO Petržalka, ktorý je taktiež v našom Združení a zúčastnili sa majstrovstiev sveta v Číne.
Zabezpečujeme  športové vybavenie pre športové kluby. (lopty, dresy, športový materiál,...)
Podporujeme  športovanie detí , mládeže a  občanov - Tenisový turnaj Petržalka MIX Open v roku 2011
Zabezpečenie  basketbalového podujatia MŠKI Petržalka Turnaj o pohár Petržalky  v roku 2011..
Zo športových podujatí zabezpečujeme nezriedka  aj fotografie, ktoré umiestňujeme na našej webovej stránke www.zskp.sk Teší nás , keď  prejavia športovci radosť zo športovej  fotogalérie. Fotografie si môžu stiahnuť z našej stránky  zdarma do svojich albumov v počítači.
Spolupracujeme na Futbalových  turnajoch s MŠKI Petržalka. Združenie  je nápomocné pre svojich členov aj v otázkach poradenských  a to v odborno - technických napr. pri plánovaných možných výstavbách športových areálov a objektov.
Naše združenie spolupracuje okrem našich klubov aj  s občianskym združením INTEGRASA, ktorého cieľom je vytváranie podmienok pre zapájanie sa menšinových etník do rozvoja SR s dôrazom na rómske etnikum. Občianske združenie  INTEGRASA, pod vedením Karola Richtera organizovalo Futbalový turnaja priateľstva, kde sme taktiež so združením spolupracovali. V roku 2011 prebiehal turnaj pod záštitou starostu MČ Bratislava – Petržalka Vladimíra Bajana a v roku 2012 v Malackách v spolupráci s primátorom mesta Malacky a pod záštitou vedúceho Taipeiskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, pána Davida Nan-Yang Lee a poslanca NR SR pána Ivana Štefanca.
Naše združenie spolupracovalo s Lady Teamom Bratislava pod vedením p. Mariána  Kirtha na 0.ročníku ženského futbalového turnaja  „LADY CUP BSK“, ktorého sa zúčastnili stredné školy BSK. Turnaj sa konal pod záštitou Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Zmyslom tohto turnaja bolo okrem športového vyžitia študentov a prezentácie jednotlivých škôl v športovej činnosti, vyhľadávanie futbalových talentov pre prvoligový klub Lady Teamu Bratislava.

4. Aká je spolupráca s mestskou časťou Petržalka?

Združenie spolupracuje  s Mestskou časťou Bratislava Petržalka  hlavne s  Oddelením školstva, kultúry a športu. Spolupráca  prebieha na  veľmi dobrej úrovni za čo by som sa rád aj touto cestou poďakoval vedeniu Mestskej časti Bratislava Petržalka a všetkým pracovníkom. Združenie sa podieľa na organizovaní viacerých menších podujatiach, ktoré prebiehajú a budú prebiehať na základných a stredných školách MČ BA Petržalka. Združenie zabezpečuje pravidelne aktivity aj na Dni Petržalky  v spolupráci s naším členom - Slovenským veslárskym klubom športové podujatie „Veslovanie bez vody v Petržalke“, kde sa predstavil Ján Žiška, reprezentant SR vo veslovaní, účastník dvoch olympiád v Sydney a Atlante. Zámerom podujatia bolo spropagovať veslársky šport medzi mládežou a získať nových záujemcov pre tento šport. Veľmi nás potešilo, že po tomto podujatí  prejavili záujem o veslovanie mladí športovci a dnes už trénujú v SVK.  V roku 2010 sme zabezpečili na Dni Petržalky  v spolupráci s naším členom - klubom AMQ a mestskou časťou Bratislava – Petržalka, sprievodnú akciu DAKAR V PETRŽALKE, kde boli hostia pp. Jaroslav Katriňák , slovenský motocyklový majster sveta a Ramon Malovec, slovenský reprezentant na športových štvorkolkách. Podujatie sprevádzal veľký záujem návštevníkov aj o tento šport a stretnutie so známymi športovcami.

5. S ktorým klubom sa vám najlepšie spolupracuje a ktorý dosahuje najlepšie výsledky?

Radi spolupracujeme so všetkými našimi členmi – klubmi , veď sme vznikli  pre nich. Radi im vždy pomôžeme, keď sa na nás obrátia , či už so žiadosťou o radu, podporu, ...samozrejme vzhľadom na naše možnosti. A na otázku, že  ktorý klub dosahuje najlepšie výsledky? Ťažko mi je odpovedať, myslím si, že kluby sú tak športovo „rozmanité“, že v každom klube je úspešný, či už jednotlivec alebo kolektív. Nerád by som niekoho „nespomenul“.

6. Petržalka nutne potrebuje viacúčelovú halu pre basketbal, volejbal futsal a iné športy. Kedy sa jej obyvatelia Petržalky dočkajú?

 Okolo výstavby športovej haly sa pohybujem s mojimi kolegami už približne tri roky , dá sa povedať, že takmer od vzniku ZŠKP, o.z.. Ako bývalý aktívny futbalista mám eminentný záujem o výstavbu multifunkčnej športovej haly na území Petržalky, nakoľko táto má najväčší mládežnícky potenciál pre rôzne druhy športov v Bratislave. Členovia ZŠKP, o.z. majú zmapovaný aj posledný kút v Petržalke , kde by sa dalo športovať, prípadne vybudovať plochy na športovanie. Nestačí vedieť , kde sa nachádzajú prípadné plochy na športovanie , ale či je tam aj možné športovať o tom  rozhoduje Územný plán výstavby. Týmto územným plánom sa naše šance na postavenie športovej haly zmenšuje na minimum. Takých plôch ktoré patria VÚC BSK, Magistrátu hl. mesta Bratislavy alebo MČ Petržalka je žalostne málo, ktoré by sa dali prenajať na viac ako 20 rokov, aby bolo možné si zaobstarať finančné prostriedky z rôznych fondov, prípadne zobrať úver. Áno sú veľké plochy na výstavbu športových hál a iných športovísk, ale za pozemok by ste sa nedoplatili, nakoľko sú v rukách rôznych developerov a iných súkromných vlastníkov. Aj napriek rôznym prekážkam, a tých je každý rok viac a viac, sa nevzdávame myšlienky zabezpečiť výstavbu viacúčelovej športovej haly v Petržalke. Aj tento rok sa o to pokúsime.

7. Aké sú vaše ďalšie plány, aktivity a projekty?

Tak ako som povedal v predchádzajúcej odpovedi, pokúsiť sa zabezpečiť výstavbu  športovej haly na minimálne štyri športy, ďalej zabezpečiť ďalšie plochy na športovanie pre naše kluby , spoluorganizovať športové podujatia a tým podporiť mládež v Petržalke aby sa začala viac zaujímať o šport. Kvalitné podmienky na športovanie prilákajú ďaleko viac záujemcov o športovanie ako športoviská v dezolátnom stave, a tých je zasa neúrekom.

V Bratislave 15.1.2013                                 

Ing. Vladislav Čapček, predseda ZŠKP, o.z.                                        

www.zskp.sk
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.