image image image

Dotácie z Úradu vlády SR

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Programové vyhlásenie vlády SR

Časť : 5.3 Mládež a šport

Východiskom pre definovanie vzťahu k mládeži bude dôsledná implementácia cieľov bielej knihy Európskej komisie o mládežníckej politike – Nový impulz pre Európsku mládež a európsky pakt mládeže. Vláda zabezpečí, aby vládna politika bola cieľavedomou, štruktúrovanou a integrovanou politikou založenou na spolupráci rezortov a na koordinácii služieb mládeži. Vláda vypracuje Koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži na obdobie rokov 2008-2013. Koncepcia bude východiskovým dokumentom pre zostavenie akčných plánov politiky mládeže na jednotlivé roky. Vypracuje aj koncepciu informácií  pre mládež a poskytovanie informačných a poradenských služieb pre deti a mládež v SR.
Pozornosť sa bude venovať aj legislatívnemu riešeniu činnosti centier voľného času.
V snahe lepšie koordinovať politiku mládeže na území SR vláda posúdi zriadenie funkcie splnomocnenca vlády pre oblasť práce s deťmi a mládežou pod vedením podpredsedu vlády SR.  Vláda bude zvyšovať objem finančných prostriedkov určených na podporu práce  s deťmi a mládežou. Vláda sa zameria na podporu oblastí neformálneho vzdelávania, informácií pre mládež, participácie detí a mladých ľudí na živote miest a obcí a podporu aktívneho využívania voľného času. Vláda schváli zákon o mládeži. Vláda považuje za dôležité, aby do podpory práce s deťmi a mládežou boli začlenené aj regióny. Nahradí systém vzdelávacích poukazov na mimoškolské aktivity tým, že ušetrené finančné prostriedky sa použijú na podporu činnosti miestnych samospráv pri práci s deťmi a mládežou. Vláda bude podporovať mimoškolské aktivity a prehlbovať spoluprácu medzi školou a rodinou formou projektu Otvorená škola. Podporou vzniku Informačných centier mladých v každom okresnom meste na Slovensku vláda mladým ľudom otvorí dvere k informáciám a poradenským službám. Na dosiahnutie zvýšenej úrovne s deťmi a mládežou vláda vypracuje obsahovú zmenu vzdelávania. Vláda vypracuje nový zákon o podpore športu, ktorý v plnej miere prevezme komunitárnu úpravu športu v rámci EÚ s dôrazom na boj proti dopingu, zabráneniu násilia na štadiónoch s cieľom podpory štátnej reprezentácie, regionálneho, mládežníckeho a akademického športu. Súčasne zákon o športe bude klásť dôraz na vytvorenie transparentného informačného systému ohľadom nakladania s finančnými prostriedkami v rôznych oblastiach športu, vrátane určenia jednotnej metodiky pre rozdeľovanie finančných prostriedkov, vytvorenia viac zdrojového financovania športu, ako aj vytvorená efektívneho systému pre rozhodovanie športových sporov v súlade s trendom v EÚ. Rovnako tak vláda rozpracuje závery európskej charty o športe. Vláda bude finančne podporovať mládežnícky šport na školách. Štát zabezpečí postupný nárast financovania športu. Uvedomujúc si dôležitosť vybudovania športovej infraštruktúry dôjde k vypracovaniu návrhu dlhodobého programu rozvoja športovej infraštruktúry vrátane zabezpečenia koordinácie výstavby športových zariadení a ich následného ekonomického prevádzkovania. Vláda preto prehodnotí zákon o hazardných hrách, zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve dotýkajúci sa mimovládnych organizácií a občianskych združení. Zároveň vytvorí priestor pre združovanie verejných a súkromných prostriedkov na princípe partnerstva – projekty PPP. Vláda pripraví návrh novej organizačnej štruktúry riadenia slovenského športu a zabezpečí zodpovedajúcu úroveň riadenia reprezentácie a športu. Vláda odporučí Rade Slovenskej televízie a Rade Slovenského rozhlasu podporiť vo verejnoprávnych médiách osvetovú kampaň zameranú na propagáciu zdravotného životného štýlu a zmenu hodnotovej orientácie občanov SR. Vláda zabezpečí prepojenie národného programu rozvoja športu so súvisiacimi programami v oblasti zdravotníctva, mládeže, cestovného ruchu, prevencie negatívnych javov v spoločnosti. Zabezpečí tiež komplexnú zdravotnú starostlivosť o športovcov a systémovú podporu talentovanej mládeže. Bude podporovať program vzdelávania odborníkov v športe na základe požiadaviek praxe.

  • Informačný servis (dotácie)

http://www.government.gov.sk/6324/informacny-servis.php?menu=1231

Aktuálny dátum

Pondelok, 27 September 2021