image image image

Dotácie z MŠ SR

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Financovanie športu prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR
Financovanie športu prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR sa realizuje na základe zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. V súlade so zásadami programového rozpočtovania sú finančné prostriedky pre oblasť športu rozpočtované v programe 026 - Národný program rozvoja športu v SR, ktorý sa ďalej člení na 5 základných podprogramov:

1. podprogram 02601 - šport na školách a rekreačný šport,
2. podprogram 02602 - štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví,
3. podprogram 02603 - športovo-talentovaná mládež,
4. podprogram 02604 - materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové výdavky),
5. podprogram 02605 - koordinácia projektov, prierezové činnosti a podpora priamo riadených organizácií.

Viac informácií - viď. stránka MŠ SR:
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=57

Aktuálny dátum

Pondelok, 27 September 2021